TROVIT B

- B qrup vitaminlərin ən optimal dozalanması- Həm mono həm də kompleks müalicədə qısa müddətə yüks...

OFLOBID

Xinolonlar arasında ən yüksək sorulmaİkili təsir mexanizmiTörədiciyə bütün mübadilə fazalarında öl...

LANZOL - 30

Parietal hüceyrələrdə 4 birləşmə sahəsiQastroprotektiv təsirH.pylorinin qısa müddətə eradikasiyası...

HICLOR

- LOR orqanlarının iltihabı- Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyası- Sidik yollarının infeksiyası- ...

  • TROVIT B

  • OFLOBID

  • LANZOL - 30

  • HICLOR

Protoseril

There are no translations available.

TƏRKİBİ: Məhlulun hər 1 ml daxildir
Sağlam buzov qanının apirogen hemodializatı...............42,5 mq

FARMAKOLOJI XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

FARMAKODİNAMİKA – Protoserilin tərkibindəki sağlam buzov qanının apirogen hemodializatı toxumalarda maddələr mübadiləsini aktivləşdirir. Preparatın tərkibində  qlikolipidlər, nukleozidlər, nukleotidlər, amin turşular, oliqopeptidlər, əvəzolunmaz mikroelementlər, elektrolitlərlə zəngindir. Toxumaların oksigenlə təmin olunmasını yaxşılaşdırır, ATF sintezini artırır.

Hüceyrə və toxumalarda regenerasiyanı proseslərini sürətləndirir. Hüceyrədə membran möhkəmləndirici və sitoprotektor təsirə malikdir. Fibroblastların proliferasiyasını stimulə edir və damar divarında kollagenin sintezini artırır.

GÖSTƏRİŞLƏR:
-Periferik arterial, диабетик анэиопатийа, venoz qandövranı çatışmazlığı zamanı:
-Beyin qan dövranı pozulmaları
-İşemik insult
-Hemorragik insult
-Kəlllə beyin travmaları
-Ушаглыг йолунун еррозийалары
-Диабетик ретинопатийа
-Хроники веноз чатмамазлыьы фонунда ямяля эялян трофик позулмалар (трофик хоралар)
-Xroniki prostatit

DOZALANMA:
Protoseril ə/d və v/d yeridilir.
Protoseril  ə/d inyeksiyanın bir dəfəlik dozası 5 ml-dən artıq olmamalıdır.
Protoseril v/d damcı üsulu ilə yeridilir ( 250 ml 5% -li qlükoza və ya 0.9 % natrii xlor məhlulu ilə).
Periferik damar xəstəliklərində  hər gün v/d 20 ml. Müalicə müddəti 4 həftədir.
Xroniki venoz çatışmazlığında v/d 5-10 ml həftədə 3 dəfə təyin olunur. Müalicə müddəti 4 həftədir.
Baş beyinin metobolik və damar çatışmazlığında isə v/d  hər gün 10-20 ml 250 ml 5% -li qlükoza və ya 0.9 % natrii xlor məhlulu ilə 10 gün müddətində təyin olunur.
Мядя вя onikibarmaq baьыrsaьын хорасы: эцндя 4 - 6 мл хоранын саьалмасына гядяр, сонра ися 2 мл/сут  я/д 2 -3 щяфтя ярзиндя.
Аьыр трофик зядялянмяляр (хора, гангрена): эцндя 8 – 10 мл.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:
Preparratın tərkib hissələrinə olan hiperhəssalıq.18 yaşa qədər uşaqlar.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:
Nadir hallarda  allergik reaksiyalar.

BURAXILIŞ FORMASI:
Protoseril 2ml ampula N10

Protoseril 5ml ampula N 5

Обновлено (02.03.2012 10:56)

 
Язык
Русский
Поиск
Сейчас на сайте
Сейчас 2 гостей онлайн
Последние добавлении
Жалобы и предложении
Имя:
E-Mail:
Ваши жалобы и предложении:
Тел.: